REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.aftapety.pl, www.aftapety.eu.

Sprzedającym jest BUCHALTER s.c. Elżbieta, Leszek Aftyka z siedzibą przy ul. Lubelska 10, 24-100 Puławy, NIP 7161244662, REGON 061397903.

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać:

1. Pod numerami telefonów Infolinii Konsumenckiej +48 534-134-300 koszt połączenia za minutę według stawki operatora

2. Korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@aftapety.pl.

 

§ 1 Definicje

1. Regulamin– niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

7.  Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

8. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.aftapety.pl, www.aftapety.eu , za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

10. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

11. Konto użytkownika- konto dostępne dla Klienta po wprowadzeniu indywidualnego loginu i hasła, umożliwiające złożenie zamówienia, zmianę, poprawienie i usuwanie danych osobowych.

§ 2 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin, jest regulaminem o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w sklepie internetowym, zgodnie z treścią innych ustaw, regulujących ten obowiązek.

2. Regulamin określa w szczególności zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.aftapety.pl, www.aftapety.eu, sposób składania zamówień, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia oraz rejestracja w serwisie.

3. Sklep internetowy www.aftapety.pl, www.aftapety.eu prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.aftapety.pl, www.aftapety.eu są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne: przeglądarka internetowa Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari.

6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§ 3 Składanie zamówień

1. Przedstawione przez Sprzedającego produkty nie są ofertą sprzedaży w rozumieniu art. 661 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszeniem Klienta do przedstawienia oferty kupna. Oferty kupna można składać przez przygotowany przez sprzedawcę formularz zamówienia online.

2. Zamówienie wybranego Towaru możliwe jest po dokonaniu rejestracji w serwisie. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne konto użytkownika, a login i hasło przesyłane są na wskazany prze Klienta adres e-mail w celu potwierdzenia założenia konta.

3. Login i Hasło Klienta jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

4. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji Towaru, wybór liczby egzemplarzy, rozmiaru lub koloru. Wybrane przez Klienta Towary przenoszone są do koszyka. W celu dokończenia składania Zamówienia należy przejść do koszyka i kliknąć znak „Kupuję i płacę”. Następnie Klient przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu dostawy zamówienia.

5. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, na wskazany prze Klienta adres e-mail, otrzyma on potwierdzenie zawarcia umowy. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta umowa sprzedaży.

6. Zamówienie jest realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00- 17:00. Realizacja zamówienia złożonego po godzinie 17:00, w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się następnego dnia roboczego.

7. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

8. W przypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

9. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

10. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

11. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia, które zawiera niekompletne dane, np. niepoprawny adres wysyłkowy, brak adresu e-mail, niezbędne do zrealizowania zamówienia. Przy wyborze sposobu płatność z góry przelewem na rachunek Sklepu, zamówienia które nie zostaną opłacone w terminie siedmiu dni kalendarzowych od dnia ich złożenia, będą uznawane za nieaktualne i nie będą realizowane, chyba że indywidualne ustalenia między Klientem, a Sklepem stanowią inaczej.

12. Czas realizacji zamówienia w Sklepie wynosi do 21 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

13. Klient w procesie składania Zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

 

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

3. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „cennik transportu”.

4. Przy pakowaniu produktów Sprzedający stosuje rozwiązanie, przy którym wydruk nie styka się ze ściankami opakowania. Tuby oraz opakowania kartonowe, w które zapakowane są produkty oznaczone oryginalnymi naklejkami oraz naklejką ostrzegawczą. Jeżeli dostarczone Klientowi Towary posiadają widoczne uszkodzenia lub brakuje oznaczeń firmowych i istnieje uzasadnione przypuszczenie, że wyrób został uszkodzony należy ten fakt zgłosić spedytorowi/przewoźnikowi w trakcie odbioru dostawy i spisać protokół szkody w jego obecności. W protokole należy opisać rodzaj uszkodzenia i termin dostawy, a protokół powinien zostać podpisany przez Klienta. W uzasadnionych przypadkach należy odmówić przyjęcia takiej przesyłki. Klient po podpisaniu protokołu szkody zobowiązany jest natychmiast skontaktować się w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: info@aftapety.pl. Reklamacje telefoniczne nie będę przyjmowane.

5. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych Klient winien o tym fakcie niezwłocznie poinformować Sprzedającego w formie wiadomości e-mail wysłanej na adresinfo@aftapety.pl.

 

§ 5 Płatności

1. Płatności za nabyte w Sklepie przez Klienta Towary (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.

2. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy Towaru do Klienta podane są odrębnie.

3. Klient dokonuje zakupu Towaru według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 27 ustawy z dnia 24 czerwca 2014r. o prawach konsumenta  Dz.U. 2014 poz. 827). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy. Klient może, choć nie jest to obowiązkowe, skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy zamieszczonego poniżej.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

4. Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy ponosi Konsument.

5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta (art. 38 ustawy o prawach konsumenta).

§7 Procedura reklamacyjna

1. Reklamacje należy składać na adres Sprzedawcy w formie elektronicznejinfo@aftapety.pl. oraz tradycyjnie listem poleconym na adres ul. Lubelska 10, 24-100 Puławy.

2. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym.

3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany Towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci równowartość zakupionego Towaru.

4. Składając reklamację u sprzedawcy, Konsument może domagać się doprowadzenia Towaru konsumpcyjnego do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatnąnaprawę albowymianę na nowy(nieodpłatność naprawy i wymiany oznacza, że sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia). Jeśli naprawa, albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, bądź narażają Konsumenta na znaczne niedogodności, Konsument ma prawo żądaćobniżenia ceny, albo od umowy odstąpić i zażądaćzwrotu pieniędzy.

5. Konsument traci uprawnienia określone w pkt. 4 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

6. Zgodność zakupionego towaru z zamówieniem należy dokładnie sprawdzić przed jego montażem. Sprawdzeniu powinny podlegać wszystkie parametry produktu (wymiary, ilość części, dopasowanie, laminat, lakier, jakość grafiki). Wszelkie niezgodności należy zgłosić przed wykonaniem montażu. W przypadku, gdy montaż fototapety zostanie rozpoczęty lub wykonany (co oznacza, że produkt nie będzie mógł zostać odesłany do Sprzedawcy w stanie nienaruszonym), możliwość reklamacji wad, które powinny być wykryte przed pracami monterskimi nie przysługuje.

7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne odstępstwa Towaru dostarczonego od zaoferowanego. Odstępstwa kolorystyczne mogą wynikać m. in. z ustawień monitora komputerowego. Ponadto w przypadku fototapet i zdjęć, nieznaczne odstępstwa kolorów w porównaniu z plikami wzorcowymi, jak również odstępstwa wynikające z innego formatu, jakości materiału i powierzchni nie są technicznie i produkcyjnie całkowicie do uniknięcia. Tego typu odstępstwa nie upoważniają do składania reklamacji.

8. Szkody, które powstały wskutek nieprawidłowych lub niezgodnych z umową działań Klienta w trakcie montowania Towaru lub jego użytkowania, nie stanowią podstawy do wnoszenia roszczeń wobec Sprzedającego. Nieprawidłowe lub niezgodne z umową działania określają informacje podane przez producenta Towaru.

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych prze Klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Towarów do Klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania bądź usuwania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

a. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta;

b. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Sprzedawcy na adres sklep@aftapety.pl;

c. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sprzedawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy: a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży. b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi Zamówienia oraz dowodu zakupu. c. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

§ 9 Zmiana Regulaminu

1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 2014r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

Data opublikowania regulaminu: 17.08.2015

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………….

/Miejscowość i data/

……………………………………

 

…………………………………….

 

…………………………………….

/imię, nazwisko i adres konsumenta/

 

 

 

BUCHALTER s.c. Elżbieta, Leszek Aftyka

ul. Lubelska 10

24-100 Puławy

 

 

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014r. poz. 827) odstępuję od umowy zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru ……………………………………………

 

 

 

…………………………………………..

/podpis konsumenta/

FORMULARZ REKLAMACYJNY

 

DANE SKŁADAJĄCEGO REKLAMACJĘ:

IMIĘ:

 

NAZWISKO:

 

ADRES:

 

 

 

E-MAIL:

 

TELEFON:

 

 

NUMER ZAMÓWIENIA:

 

DATA ZŁOZENIA ZAMÓWIENIA:

 

 

NAZWA REKLAMOWANEGO TOWARU:

ILOŚĆ:

CENA ZA SZTUKĘ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEKST REKLAMACJI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIEDY WADY ZOSTAŁY STWIERDZONE: _________________________________

 

W przypadku braku możliwości dokonania naprawy lub wymiany całości towaru na inny, proszę o zwrot wartości przedmiotów przelewem na mój rachunek bankowy:

___________________________________________________________________

                                                                                                 

Przesyłkę reklamacyjną Klient wysyła na własny koszt. Warunkiem przyjęcia przedmiotu w ramach reklamacji jest przesłanie go z podpisanym formularzem reklamacyjnym. Towar, którego reklamacja nie zostanie uznana, będzie odesłany na koszt Klienta.

 

 

 

__________________________________________

data, podpis składającego reklamację